доц. д-р Мария ФЪРТУНОВА

доц. д-р Мария ФЪРТУНОВА

Заема длъжността доцент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски” в гр. София.

Нейните основни дейности са Лекционни курсове, водене на семинарни занятия и упражнения по дисциплината „Култура на предприемачеството”, „Социология на културата”, „Социология на управлението“, „Технологично обновление и социална динамика".

Експертни и аналитични дейности, свързани с развитието и мониторинга на системата на висшето образование. Координация и контрол по изпълнението на проекти, консултантска дейност с институции за висше образование по изпълнението на проекти.

Участие в дейности, свързани с подготовката, оценяването, финансирането и контрола по изпълнение на проекти за подобряване на качеството в системата на българското висше образование

През годините заема различни държавни експертни длъжности, както и Директор на дирекция „Висше образование” в Министерство на образованието и науката.

доц. д-р Мария ФЪРТУНОВА

доц. д-р Мария ФЪРТУНОВА

Кабинет: ГПФ, 141
Тел.: 02 8060335
Email: m.fartunova@abv.bg

TOP