ОКС Магистър

Специалност "Индустриален мениджмънт"

Код на специалността: 121 – редовно обучение

Обучението в акредитираната от Националната агенция за оценяване и акредитация магистърска програма по специалност „Индустриален мениджмънт” предлага възможността за получаване на базисни и специализирани знания по управление на непрекъснато усъвършенстващите се производствени системи в съответствие с развитието на научното познание и променящите се към индустрията изисквания на пазарната среда.

За целта се предлага набор от взаимно обвързани дисциплини, които предоставят на обучаваните студенти необходимия обем знания за реализирането на бъдещи управленско‐ икономически дейности. Това е предпоставка за формиране на мениджърски умения с оглед успешна професионална реализация в индустриални фирми и публични структури, в това число и на такива от сферата на оползотворяването на минералните суровини.

Налице е съвременна материална база за реализиране на ефективен образователен процес – резултат от съчетаване усилията на квалифициран преподавателски състав и мотивирани студенти.

Образователният процес е с продължителност три учебни семестъра и ползва опита и традициите на повече от двадесетгодишен опит на катедра „Икономика и управление” в реализирането на обучение по разнообразни бакалавърски и магистърски програми, които са положително оценявани през годините от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет.

УЧЕБЕН ПЛАН

TOP