техн. сътр. Цветомила ТОДОРОВА

техн. сътр. Цветомила ТОДОРОВА

• Организира учебния процес на ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър";
• Организира учебните практики, съгласно учебните планове на специалността;
• Подготвя необходимите документи за административното обслужване на щатните и хоноруваните преподаватели към катедрата;
• Следи за осъществяване на учебния процес;
• Осъществява текуща кореспонденция и съхранява учебните планове и програми, решения на катедрените съвети и други;
• Осъществява снабдяването с канцеларски материали нуждите на катедрата;
• Подготвя необходимите материли за катедрените съвети и протоколите от катедрените заседания;
• Подпомага дейността на преподавалите при провеждане на Дипломни защити и Държавен изпит;
• Подготвя и изготвя отчети за дейността на катедрата и справки за учебното натоварване на преподавателите на катедрата.

техн. сътр. Цветомила ТОДОРОВА

техн. сътр. Цветомила ТОДОРОВА

Кабинет: ГПФ, 395
Тел: 02 8060335
Email: cvetomila1962@abv.bg

TOP