Подготовка на хиляди минни и геоложки специалисти

Качествено обучение по европейски стандарти

Съвременна учебна база и технологии за обучение

ЗА НАС

Катедра „Икономика и управление”

Катедра „Икономика и управление” към Минно-технологичен факултет при МГУ „Св. Иван Рилски” е създадена на 2 януари 1956 г. и вече шест десетилетия  сигурява качествено и съобразено с потребностите на националното стопанство и с европейските стандарти обучение в областта на икономиката и управлението на производствени системи и конкретно на уникалната по своя характер дейност за търсене, проучване, добив и преработване на минерални суровини.

Преобладаващата част от състава на катедрата са членове на авторитетни научни и професионални организации (СУБ, НТС, БМГК, АПИУИ и други).

Базово и профилирно образование

Катедра „Икономика и управление“ съчетава функциите на базово и профилирно образователно звено.

Чрез своите преподаватели тя реализира учебен процес със студентите от всички специалности на университета по дисциплините „Икономика“ и „Управление“ и на студентите по акредитираните специалностите “Стопанско управление”, „Управление на ресурси и производствени системи“ за ОКС „Бакалавър“ и по „Индустриален мениджмънт“ за ОКС „Магистър“ в съотствие с академичната и професионална насоченост на образованието в Минно-геоложкия университет.

Дипломиране
НОВА АКРЕДИТАЦИЯ

ОНС Доктор "Икономика и управление (минно производство)"

 

През 2016 година катедрата придоби нова акредитация по докторска програма „Икономика и управление(минно производство)“, в професионално направление 3.7. Администрация и управление, по която извършва обучение на докторанти.

Катедрата осъществява обучение на:

Студенти по акредитираната специалност „Управление на ресурси и производствени системи” (УРПС) в ОКС „Бакалавър“, акредитираната специалност „Индустриален мениджмънт” в ОКС „Магистър” и докторска програма „Икономика и управление на минното производство“ в ОНС "Доктор".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
TOP