Катедра "Икономика и управление“

Катедра „Икономика и управление“ е създадена на 2 януари 1956 година. Това решение е в отговор на растящите нужди за разширяване и задълбочаване на икономическите и организационно-управленски знания и подготовката на бъдещите минно-геоложки инженерни кадри, в съответствие с ускореното развитие на минния отрасъл. От тогава до сега основната цел пред академичния състав на катедрата е да предлага съобразено с потребностите на националното стопанство и с европейските стандарти обучение, в областта на икономиката и управлението на производствени системи.

Ръководители на катедрата от създаването й до наши дни са: проф. Любен Козлев (1956–1972), проф. дин Недялка Царевска (1973–1984), доц. д-р Ангел Тодоров (1985–1992), доц. д-р Иванка Шушулова (1993–1999), доц. д-р Богдана Бранкова (2000–2008), проф. д-р Валентин Велев (2009-2019) и проф. д-р Емил Димов (2020 - досега).

Към настоящия момент съставът е представен от единадесет лица на основен трудов договор, от които десет академичен състав. Той включва 6 хабилитирани, в т. ч. трима професори и трима доценти. Останалите 4 са главни асистенти. Преобладаващата част от състава на катедрата са членове на авторитетни научни и професионални организации.

6 хабилитирани преподаватели в т. ч. трима професори и трима доценти

6 главни асистенти и асистенти с придобита ОНС „доктор“

Членове на авторитетни научни и професионални организации

Търсени специалисти при решаване на различни стопански и социални задачи

Квалификация на академичния състав

Повишаване на квалификацията на академичния състав се постига чрез специализации в световно признати научни и учебни институции и в разработването на научноизследователски проекти със световно признати специалисти от: Московски геолого-проучвателен институт (проф. Кабахидзе), Московски минен институт (проф. Ревазов, проф. Астахов, проф. Петросов, проф. Ахишмин), Минен институт Санкт Петербург (проф. Азбель), Нотингамския университет, Англия (проф. Потс), Университета в Овиедо, Испания (проф. Ескансиано), Института за прогресивни технологии и науки към ЕС (Севиля), Канадски център за корпоративна социална отговорност към Университета Алберта, Канада и др.

ИНФОРМАЦИЯ

За катедрата


Катедра „Икономика и управление“ е създадена на 2 януари 1956 година. Това решение е в отговор на растящите нужди за разширяване и задълбочаване на икономическите и организационно-управленски знания и подготовката на бъдещите минно-геоложки инженерни кадри, в съответствие с ускореното развитие на минния отрасъл. От тогава до сега основната цел пред академичния състав на катедрата е да предлага съобразено с потребностите на националното стопанство и с европейските стандарти обучение, в областта на икономиката и управлението на производствени системи и конкретно в уникалното по своя характер минно производство.

Ръководители на катедрата от създаването й до наши дни са: проф. Любен Козлев (1956–1972), проф. дин Недялка Царевска (1973–1984), доц. д-р Ангел Тодоров (1985–1992), доц. д-р Иванка Шушулова (1993–1999), доц. д-р Богдана Бранкова (2000–2008) и проф. д-р Валентин Велев (2009 г. - досега). Към настоящия момент съставът е представен от петнадесет лица на основен трудов договор, от които четиринадесет академичен състав. Той включва 7 хабилитирани, в т. ч. трима професори и четирима доценти. Останалите 6 са главни асистенти и асистенти – всички с придобита образователна и научна степен „доктор“ или в процедура на подготовка и защита.

Преобладаващата част от състава на катедрата са членове на авторитетни научни и професионални организации (СУБ, НТС, БМГК, АПИУИ и други) и търсени специалисти при решаване на различни стопански, социални и юридически задачи.

В началните години катедрата има общофункционален характер и извършва обучение на студенти от всички специалности на Университета по дисциплините „Икономика на минните и геологопроучвателните предприятия“ и „Организация и управление на минните и геологопроучвателните предприятия“.

Тази професионално ориентирана насоченост на учебна дейност се съхранява през десетилетията, в резултат на което хиляди минни и геоложки специалисти получават обща и специализирана подготовка в областта на икономиката и управлението на минните и геоложки дейности.

През годините на прехода в съответствие с коренните промени на образователната концепция за икономическа и управленска подготовка на кадрите образователният процес и съдържанието на учебните планове и програми получиха нови количествени и качествени параметри. Те намериха конкретна реализация след 1997 година, когато катедрата получи статута на профилираща, и започна профилиращо обучение по акредитираните специалности „Стопанско управление“ и „Управление на ресурси и производствени системи“ за ОКС „бакалавър“ и „Индустриален мениджмънт“ за ОКС „магистър“.

В периода до 1995 година в катедрата са обучени и успешно защитили научни степени кандидат на науките и доктор на науките(технически и икономически), а след приемане на действащия Закон за развитие на академичния състав и образователната и научна степен „доктор“ повече от 60 докторанти(половината от тях чуждестранни граждани) в професионални направление „Организация и управление по отрасли“ и „Икономика и управление“.

През 2016 година катедрата придоби нова акредитация по докторска програма „Икономика и управление(минно производство)“, в професионално направление 3.7. Администрация и управление, по която извършва обучение на докторанти. Повишаване на квалификацията на академичния състав се постига чрез специализации в световно признати научни и учебни институции и в разработването на научноизследователски проекти със световно признати специалисти от: Московски геолого-проучвателен институт (проф. Кабахидзе), Московски минен институт (проф. Ревазов, проф. Астахов, проф. Петросов, проф. Ахишмин), Минен институт Санкт Петербург (проф. Азбель), Нотингамския университет, Англия (проф. Потс), Университета в Овиедо, Испания (проф. Ескансиано), Института за прогресивни технологии и науки към ЕС (Севиля), Канадски център за корпоративна социална отговорност към Университета Алберта, Канада и др.

Катедрата води активно партньорство по линия на учебната и изследователската дейност с редица утвърдени образователни и изследователски институции в страната: УНСС, ТУ, ХТМУ, ЛТУ, Институт за икономически изследвания на БАН и отраслово ориентираните научни и проектантски звена в страната.

Ежегодно представители на академичния състав на катедрата участват в национални и международни научни форуми, където представят своята научна продукция, което често е съпроводено с авторитетни номинации. Сред тях водещо значение има участието в авторитетни научни форуми (Световните минни конгреси в София, Акапулко, Рио де Жанейро и Истанбул, Балкански и други регионални конгреси и конференции), на които се представят резултатите от изследователската дейност по икономическа оценка на минералните суровини, технологиите за тяхното оползотворяване и на въздействията им върху околната среда.

Катедрата разполага със съвременна учебна база, като гордост за нейните членове е откритата през 2010 г. лекционна зала, оборудвана с компютърна и аудио-визуална техника. За постигане на завършеност на образователния формат, през целия курс на обучение в учебните планове се предвижда практическо обучение на студентите в елитните български минни предприятия. Всичко това допринася възпитаниците на катедрата да придобият необходимите теоретични знания и практически опит като предпоставка за реализация в публичния и частния сектор на общественото пространство.

НОВА АКРЕДИТАЦИЯ

ОНС Доктор "Икономика и управление (минно производство)"

През 2016 година катедрата придоби нова акредитация по докторска програма „Икономика и управление(минно производство)“, в професионално направление 3.7. Администрация и управление, по която извършва обучение на докторанти.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
TOP