ОНС Доктор

Подготовката на докторанти в МГУ „Св. Иван Рилски” се провежда при спазване на действащите законови разпоредби, съдържащи се в Закон за висше образование (ЗВО), Закон за развитие на академичния състав в Р. България (ЗРАС), Правилник за прилагане на ЗРАС в Р. България, Правила и процедури за приемане и обучение на докторанти и придобиване на ОНС „Доктор” и НС „Доктор на науките” в МГУ „Св. Иван Рилски” (Приложение 3) и Правила за заемане на академични длъжности в МГУ „Св. Иван Рилски” (Приложение 4) и разработената цялостна дългосрочна Стратегия за развитие на Университета.

Обявяването на докторантурите за МГУ „Св. Иван Рилски” се извършва ежегодно в Държавен вестник за двете форми на обучение - редовна и задочна.

След изтичане срока за подаване на документи, комисия, назначена от Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”, допуска до конкурсни изпити кандидатите, които отговарят на законовите изисквания. Конкурсните изпити се провеждат от изпитни комисии, назначени със заповед на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”, в съответствие с регламентираните по закон правила. Изпитните комисии отразяват резултатите от всеки конкурсен изпит в протокол, който заедно с останалите документи на кандидатите се администрира от Сектор ”Студентска и преподавателска мобилност”.

Ръководителят на катедрата внася във Факултетния съвет на Минно-технологичен факултет доклад за резултатите от проведените конкурсни изпити. Факултетният съвет класира кандида­тите и чрез гласуване избира докторанта, спечелил съответния конкурс. За избрания кандидат Катедреният съвет предлага, а Факултетният съвет утвърждава срока на докторантурата и научния ръководител. Въз основа на решението на ФС, Зам. ректорът по развитие на академичния състав на МГУ „Св. Иван Рилски” издава заповед за зачисляване на докторанта.

Дисертационните трудове за получаване на образователната и научна степен “доктор” могат да се подготвят и самостоятелно. Зачисляването в докторантура на самостоятелна подготовка се извършва в съответствие с чл. 14 на Правила и процедури за приемане и обучение на докторанти и придобиване на ОНС „доктор” и НС „доктор на науките” в МГУ „Св. Иван Рилски”, ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане.

Докторската програма в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки и професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ съответства на целите и задачите, които МГУ „Св. Иван Рилски” си поставя в областта на висшето образование и научно - изследователската дейност.

Дейностите, свързани с обучението на докторантите и защитата на дисертацион­ните им трудове, са подробно описани в Правила и процедури за приемане и обучение на докторанти и придобиване на ОНС „доктор” и НС „доктор на науките” в МГУ „Св. Иван Рилски” (Приложение 3).

TOP