доц. д-р Весела ПЕТРОВА

доц. д-р Весела Петрова

От 2010 г. заема длъжността Асистент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.

През Февруари 2018 г. придобива научната степен„Доктор” по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, докторска програма „Икономика и управление (минно производство)” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

Професионалните и научните й интереси са в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност в минерално-суровинната индустрия.

Специализирала:
- Quality management and production process, 1st Business Certificate, Август 2017;
- Онлайн курс “New Models of Businessin Society” към Университета Вирджиния (САЩ), проведен от проф. Р. Едуърд Фрийман, Юни 2015 г.;
- Канадски център по корпоративно управление и социална отговорност, Университет Алберта, Едмънтън, Канада, Септември-Октомври 2013г.

Весела Петрова

доц. д-р Весела ПЕТРОВА

Кабинет: ГПФ, 397
Тел.: 02 8060396
Email: vessela.petrova@mgu.bg

TOP