ИНФОРМАЦИЯ

Катедра

 

Катедра „Икономика и управление” към Минно-технологичен факултет при МГУ „Св. Иван Рилски” е създадена на 2. I. 1956 г. През тези почти шест десетилетия тя е сигурявала качествено и съобразено с потребностите на националното стопанство и с европейските стандарти обучение в областта на икономиката и управлението на производствени системи и конкретно на уникалната по своя характер дейност за търсене, проучване, добив и преработване на минерални суровини.

Катедра „Икономика и управление“ съчетава функциите на базово и профилирно образователно звено. Чрез своите преподаватели тя реализира учебен процес със студентите от всички специалности на университета по дисциплините „Икономика“ и „Управление“ и на студентите по акредитираните специалностите “Стопанско управление”, „Управление на ресурси и производствени системи“ за ОКС „Бакалавър“ и по „Индустриален мениджмънт“ за ОКС „Магистър“ в съотствие с академичната и професионална насоченост на образованието в Минно-геоложкия университет.

Големият интерес към тези специалности както от кандидат-студентите, така и от ,редица водещи в минния отрасъл предприятия, се потвърждава статистически, с високия брой на кандидат-студентите, които ги предпочитат като първо желание, челната позиция в универитета по отношение на бала, с който се приемат първокурсниците, почти сто процентното дипломиране на абсолвентите на първа сесия със среден успех от дипломирането над мн. добър пет.

Тези аргументи са основание за преценката, че аргументираното предложение пред Министерството на образованието от МГУ „Св. Иван Рилски” и от Българската минна камара за включването им в държавната поръчка първоначално в Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности през 1997 г.  (шифър 4.2.1. и 8.16.5), а по-късно в професионалните направления 3.7 и 3.8 (’Администрация и управление’ и ’Икономика’ от област 3.„Социални, стопански и  правни науки“), а също и в професионално направление 5.13.„Общо инженерство“ в Класификатора на областите на висшето образование от 2002/2005 г, е било правилно и навременно.

В предходни периоди катедрата е администрирала обучението и разработването на дисертации по научните специалности „Икономика и  управление“, шифър 05 02 18 и „Организация и управление на производството“, шифър 05 02 21, които са представяни за защита пред СНС по „Икономика и управление по отрасли на“ на УНСС и пред СНС по „Минни науки“ на МГУ.

Като резултат, може да се посочи, че под ръководството на хабилитирания състав на катедрата успешно са защитили дисертации повече от 40 български и чуждестранни докторанти, като са придобити научните степени „кандидат на икономическите науки“ и „кандидат на техническите науки“ (сега ОКС „доктор“) и „доктор на икономическите науки“ (сега НС „доктор на науките“).

През целия период на своето съществуване катедрата е имала активно и ползотворно партньорство по линията на учебната и изследователската дейности с редица утвърдени образователни и изследователски институции в страната: УНСС, ТУ - София, ТУ – Варна, ХТМУ, ЛТУ, УАСГ Икономически институт на БАН, Нипроруда, Минпроект др.

По линията на международни проекти са поддържани контакти с престижни университети от Англия (Университета в Нотингам), Испания (Университета в Овиедо), Русия (Минните университети в Москва и Санкт Петербург), Румъния (Университетите в Петрошани и Турго Жио), Чехия (Минно-металургичата академия в Острава) и други.

Членовете на катедрата редовно участват в дейността на различни международни форуми, като Световния минен конгрес, Балканския конгрес по обогатяване, а така също и в дейността на международни институции - Световен институт по въглищата, Европейската икономическа комисия по енергетика към ООН, Информационни центрове по цените на металите и на въглищата (CPM GROUP, NORFOLK SOUTHERN, World Coal Institute) и др.

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Ръководител катедра: проф. д-р Емил Иванов Димов

Членове:

  1. проф. д-р Валентин Кирилов Велев
  2. проф. дфн Добрин Тодоров
  3. доц. д-р Юли Тодорчев Радев
  4. доц. д-р Мария Фъртунова
  5. доц. д-р Веселин Цветанов Митев
  6. гл. ас. д-р Митко Господинов Димов
  7. гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова
  8. гл. ас. д-р Боряна Трифонова
  9. гл. ас. д-р Весела Емилова Петрова
TOP