доц. дн Веселин МИТЕВ

доц. дн Веселин МИТЕВ

Заема длъжността Доцент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.

През 1996 г. придобива квалификация „Минен инженер”, Магистър по Разработване на полезни изкопаеми,специализация „Индустриален мениджмънт”, диплома серия МГУ-96, No 010479

Доктор по икономика, шифър: 05.02.18 „Икономика и управление на минното и геологопроучвателното дело (по отрасли), ДипломаNo 30992 от 08.01.2007 г.

Неговите професионални и научни интереси са: Икономика и финанси, Мениджмънт, Финансово-стопански анализ, Иновации и инвестиции, Икономическа оценка на минни проекти и подземни богатства, Математико-икономическо моделиране.

Автор на 27 публикации и 4 книги в областта на икономиката и управлението на минното и геологопроучвателното дело, от които 14 за последните 5 години.
Ръководство и участие в 19 проекта, от които 3 като ръководител, а 4 от тях са от последните 5 години.

Участник в научни сесии и конгреси.

доц. д-р Веселин МИТЕВ

доц. д-р Веселин МИТЕВ

Кабинет: ГПФ, 391
Тел.: 02 8060336
Email: ves_mitev@abv.bg

TOP