ОКС Бакалавър

Специалност "Управление на ресурси и производствени системи" (УРПС)

Код на специалността: 12 – редовно обучение

Акредитираната от Националната агенция за оценяване и акредитация специалност

„Управление на ресурси и производствени системи” предлага обучение в образователно‐квалификационната степен „бакалавър” по отговорната и привлекателна в съвременното високотехнологично и информационно общество професия ИНЖЕНЕР‐МЕНИДЖЪР.

Нейното създаване е в отговор на потребностите на бизнеса от специалисти, които притежават балансирана фундаментална подготовка, специализирани инженерни и практически ориентирани икономико‐управленски знания.

Специалността се основава на дългогодишния успешен опит и традиции в обучението по специалностите „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управление”, чиито кадри намират отличен прием и професионална реализация в частния и публичния сектор.

Обучаваните студенти се подготвят за участие в екипи при решаване на въпроси относно:

  • Реализирането на геологопроучвателна, миннодобивна и преработвателна дейности в съответствие с конкретните условия за функциониране на бизнеса;
  • Управлението на процесите за комплексно и дълбочинно оползотворяване на невъзстановимите природни ресурси и наличната техногенна суровинна база;
  • Управление на опазването на околната среда в съответствие с концепцията за устойчиво развитие;
  • Оперативното управление на фирмена дейност в и извън минния сектор.

За придобиването на необходимите знания и умения се предлага съвременен учебен процес, включващ обучение в областта на природоматематическите и информационните, минно‐геоложките и инженерно‐технологичните, икономико‐управленските и правните научни области.

Той протича в съвременна аудиторна среда и във водещи минни предприятия. Завършилите образователно‐квалификационната степен „бакалавър” по „Управление на ресурси и производствени системи” могат да продължат обучението си в образователно‐квалификационната степен „магистър” по управленски и стопански науки, с което да разширят и задълбочат знанията и уменията си и да получат отлична професионална реализация.

УЧЕБЕН ПЛАН

TOP