гл. ас. д-р Митко ДИМОВ

гл. ас. д-р Митко ДИМОВ

Заема длъжността Главен асистент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.

От 1992 г. е "Магистър” по Политическа икономия във ВИИ „Карл Маркс”, София.
През 2016 г. придобива научната степен Доктор в МГУ „Св. Ив. Рилски”.

Неговите професионални и научни интереси са: Оценка на икономически рискове, Конкурентоспособност, Производителност на труда, Международни дългови инструменти.

Автор на 9 публикации, от които 3 в периода 2007-2011г. Участник в 3 проекта, от които 1 в периода 2007-2011 г.

гл. ас. д-р Митко ДИМОВ

гл. ас. д-р Митко ДИМОВ

Кабинет: ГПФ, 139
Тел: 02 8060335
Email: mdimov_mgu@abv.bg

TOP