гл. ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА

гл. ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА

Заема длъжността Главен асистент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски” .

През 2009 година, придобива научното звание Доктор – шифър 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство към Специализиран Научен Съвет по отраслова и фирмена икономика към ВАК.

Нейните професионални и научни интереси са: Умения за работа в екип, за организиране и ръководство на групи от обучаващи се, за осъществяване на проекти и проучвания, Ръководител на учебно-тренировъчна фирма, Организиране на учебни практики.

гл. ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА

гл. ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА

Кабинет: ГПФ, 390
Тел: 02 8060334
Email: boriana_trifonova@abv.bg

TOP