ИНФОРМАЦИЯ

Обучение


Основните образователни цели на обучението, реализирано от научно-преподавателския състав на катедрата, са в следните направления:

• Покриване на потребностите от компетентни специалисти в специфична и в голяма степен интердисциплинарна образователна ниша.
• Подготовка на специалисти в областта на организацията, управлението, икономиката и основните техноло¬гични решения, в минно-добивната промишленост и добива на енергоизточници, свързани с минно-добивната и енергийна промишлености;
• Подготовка на високо квалифицирани бакалаври и магистри с интегрирана техническа, организационна и управленска подготовка за минно-добивните и други производства, съчетаващи знания и умения в петте главни основните направления на всяка система за управление: стратегия за развитие, иновации, маркетинг, финанси, производство и персонал за стопанските организации в индустрията.


• Подготовка на високо квалифицирани специалисти с ОНС “Доктор” в професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ и реализация на част от докторантите като университетски преподаватели, което е предпоставка за повишаване нивото и качеството на учебния процес.

Всичко това, заедно със солидната чуждоезикова и педагогическа подготовка и подготовката в областта на информационните технологии, дава възмож¬ност на обучава¬ните и завършили студенти и успешно защитилите докторанти да решават широк кръг управ¬ленски задачи в условията на глобализи-ращата се пазарна ико¬но¬мика, характеризираща се с динамично променяща се среда, значителен стопански риск, нарастване на цените и ограниченост на ресурсите, развита конкуренция, широко приложение на информационните техно-логии, остра необходимост от преструктуриране и интегриране на българската икономика в европейското икономическо пространство.

Научните цели, насочени към развитието на науката и обучението на докторанти, са в следните направления:
• Подготовка на висококвалифицирани научно-изследователски кадри за развитие на научната и научно-приложната дейност в областта на икономиката, организацията и управлението на бизнес организациите;
• Създаване на нови научни и научно-приложни продукти в приоритетни за страната и Европейския съюз области на икономиката и свързаните с нея направления и други производства;
• Поддържане на високо ниво на информираност на обучаващото звено за световните постижения на науката и техниката по научната специалност;
• Подпомагане развитието на научно-изследователската работа за нуждите на производствената практическа дейност;
• Удовлетворяване на условията за реализация на подготвяните специалисти;
• Стимулиране на научното и професионално израстване на успешно завършилите докторанти за осигуряване приемствеността в катедрата, както и създаване на условия за кадровото обновяване и развитие на университета.

TOP